Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników kursu z cechami osoby przedsiębiorczej, motywami aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka, rynkiem i jego elementami, procesem podejmowania decyzji


Treści kształcenia:

Człowiek przedsiębiorczy, poznanie siebie 
Człowiek przedsiębiorczy w grupie 
Podejmowanie decyzji 
Rynek i jego elementy 
Aktywność i kariera zawodowa, aktywne poszukiwanie pracy 

 

Uzyskane umiejętności:

Umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomii, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania rynku, metodami planowania wydatków, uzyskanie wiedzy nt. możliwości założenia własnej firmy


Zalecana literatura:

Przedsiębiorczość i innowacyjność, J. Duraj, Marzena Papiernik – Wojdera Wyd. Difin 2012
Przedsiębiorczość, Robert B. Mellor, Gary R. Coulton, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011