KURS PIERWSZEJ POMOCY

Cele kształcenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Treści kształcenia:

Wezwanie pomocy

 • uruchomienie systemu państwowego ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
Poszkodowany nieprzytomny

 • zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 • osoby dorosłej,
 • dziecka,
 • niemowlęcia

Defibrylacja z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
Zadławienia

 • pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci

Urazy i skutki urazów
zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
Unieruchomienie złamań i zwichnięć
Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania

 • działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka, oparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia

Postępowanie w przypadku stanów nagłych

 • omdlenie, zawał mięśnia sercowego, napad drgawek, udar mózgu, reakcja alergiczna


Uzyskane umiejętności:

Kursanci poznają podstawowe zasady w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • będą przygotowani do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego,
 • nabędą konkretnych umiejętności udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • potrafią kształtować postawy sprzyjające bezpieczeństwu na miejscu wypadku,

Zalecana literatura:

ABC resuscytacji: [red. J.Jakubaszko], Górnicki wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, G.Gałuszka, wydawnictwo TARBONUS SP.z.o.o. 2011.