wizaz III 2015
 barman III 2015 przesd III 2015  PR III 2015 
Kurs barmański Kurs komunikacji społecznej Kurs pierwszej pomocy
Kurs bezpieczeństwa baz danych

PR

Kurs autoprezentacji

 

Projekt pn.: „Masz zawód – masz pracę” realizowany jest w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Przedmiotem projektu jest opracowanie programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczestniczących w projekcie, ukierunkowanych na zmniejszenie d ysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia

Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.06.2015; projekt zakłada dwie edycje: rekrutacja do pierwszej edycji – IX-X 2013 r. (200 beneficjentów); rekrutacja do drugiej edycji – IX 2014 r. (200 beneficjentów).

Szkoły biorące udział w projekcie:

Technikum nr 8 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

Technikum nr 6 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 

Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie 

Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie 

Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika  w Skarżysku-Kamiennej

Technikum Rolnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

Technikum im. Władysława Grabskiego przy Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie 

 

Cel główny projektu

Wzrost kompetencji kluczowych i poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych u 400 beneficjentów, poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach, prowadzących kształcenie zawodowe w woj. świętokrzyskim.


Cele szczegółowe projektu 

 1. Wzrost poziomu wiedzy z matematyki i języka angielskiego u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
 2. Zwiększenie umiejętności w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się na rynku pracy u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
 3. Zwiększenie jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania i wzbogacenie oferty kształcenia w 8 szkołach zawodowych w woj. świętokrzyskim.
 4. Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie staży u pracodawców przez 160 uczniów szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim.
 5. Zwiększenie praktycznej wiedzy poprzez udział w kursach u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.

 

Projekt przewiduje następujące zadania:

 1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
  Przeprowadzenie zajęć z matematyki i języka angielskiego, które będą obejmować obowiązkowy program egzaminu maturalnego; ponadto w przypadku j. angielski poszerzenie kompetencji w zakresie słownictwa technicznego. Podstawą ewaluacji zajęć wyrównawczych będą testy początkowe przeprowadzone w 2013 r. oraz testy końcowe – na zakończenie zajęć w 2014 r. Do szkół zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne.
 2. Stworzenie platformy edukacyjnej (blended learning)
  Zostanie utworzona platforma edukacyjna, środowisko wirtualne zostanie dostosowane do programu rozwojowego i profilu kształcenia każdej z placówek; multimedialne materiały dydaktyczne będą obejmować 6 obszarów – matematyka, j. angielski, chemia, biologa, edukacja prawna i przedsiębiorczość – przykładowe testy, fora umożliwiające wymianę informacji poglądów.
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  Zadanie obejmuje spotkania z doradcą zawodowym/trenerem personalnym, warsztaty dot. planowania ścieżki kariery zawodowej i poznanie własnych predyspozycji oraz odnalezienie się na rynku pracy.
 4. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie programu o kursy pożądane na rynku pracy
  Programy kształcenia zostaną wzbogacone o kursy pożądane na ryku pracy: kurs barmański, kurs wizażu i stylizacji, kurs pierwszej pomocy, kurs public relations, kurs bezpieczeństwa internetowych baz danych, kurs autoprezentacji, kurs grafiki 3D – projektowanie reklam, kurs komunikacji społecznej, kurs przedsiębiorczości.
 5. Staże u przedsiębiorców i forum z udziałem pracodawców
  Staże dla beneficjentów u przedsiębiorców oraz cykliczne fora z udziałem pracodawców i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie.